12-17-17 Mountain Ridge Mountain Lions@ Desert Mountain Wolves - charahrens